Examennieuws in Magister

Wijzigingen examens 2020-2021 in Magister

Dit is de verzamelinformatiepagina over de examens VO/VAVO 2020-2021. Hier vindt u een overzicht van de wijzigingen in Magister m.b.t. de komende VO/VAVO examens 2020-2021. De meest recente wijziging(en) vindt u steeds bovenaan.

Checkt u voor de actualiteit omtrent examens 2020 - 2021 áltijd de website: rijksoverheid.nl

Heeft u vragen omtrent de examens dan verwijzen wij u naar het Examenloket.

De link van deze pagina over de wijzigingen in Magister m.b.t. de examens VO/VAVO 2020-2021 kunt u eventueel doorsturen aan alle betrokkenen bij de coördinatie en uitvoering van de examens op uw school.

Een aangepast document plaatsen we op deze pagina achter een opvallende button met de specifieke naam van dat document. Het aangepaste document wordt óók geplaatst in de examenassistent als pdf én natuurlijk op Magister Service > Bibliotheek. 

 Wijziging 20 juli - Diplomeren en keuzedelenverplichting in het MBO

In de wetgeving zijn drie voorwaarden vastgelegd waar de resultaten van de keuzedelen aan moet voldoen om te kunnen slagen.

 • Het gemiddelde van de resultaten van de geëxamineerde keuzedelen binnen de keuzedeelverplichting moet tenminste een 6 of “voldoende” zijn.
 • Voor minimaal de helft van deze keuzedelen moet het resultaat tenminste een 6 of “voldoende” zijn.
 • Een keuzedeelresultaat mag nooit lager zijn dan een 4 of een overeenkomende eindwaardering.

In ons document “Keuzedelen en examenboom” stond een formule hoe deze voorwaarden in Magister gecontroleerd kunnen worden. Hierbij werd uit gegaan dat het gemiddelde van de keuzedelen minimaal een 6 moet zijn.

De MBO-raad heeft een document gepubliceerd waarin staat dat het gemiddelde van de keuzedelen afgerond dient te worden. Zo kan een student met een gemiddelde van 5,5 voor de keuzedelen slagen, omdat het afgeronde gemiddelde voldoet aan de voorwaarde dat deze minimaal een 6 moet zijn. 

In het document “Keuzedelen en examenbomen” staan de aangepaste formules waar gerekend kan worden met de afgeronde gemiddelde van de keuzedelen. Na het aanpassen van de formule moeten de examenresultaten opnieuw doorgerekend worden.
 


Wijziging 2 juli - Work around indien Kunstvak cijfer CPE 2e tijdvak berekenen niet lukt

Indien u het kunstvak cijfer CPE 2e tijdvak niet kunt berekenen komt dit doordat in het tweede tijdvak geen CPE N-termen en lengtes gevuld voor kunstvakken (bijv. tekenen) worden, waardoor er niet gerekend kan worden.

De workaround die wij nu adviseren te doen: Verplaats het CPE1-cijfer uit kolom 1913 naar CPE2 (kolom 1923). Hiermee gaat het berekenen van het eindcijfer goed.

Het 'niet kunnen berekenen van het Kunstvak cijfer CPE 2e tijdvak' is een Bekende Melding via Magister Service (inlog vereist), nummer BM-018612. Uw school kan de BM-melding aanklikken 'Mijn school ervaart hetzelfde' om bericht te krijgen over het vervolg. 


 

Wijziging 17 juni 2021 - Tussenrelease 6.3.5.4 en aandachtspunt inroosteren her geschiedenis havo 3de tijdvak

Donderdag 17 juni is versie 6.3.5.4 uitgeleverd.

Deze versie bevat de volgende wijzigingen:

Leerlingen > Examens > 1e tijdvak > Slaag-/zakregeling
Een vmbo-leerling met een weggestreept cijfer lager dan 4 voor een beroepsgericht keuzevak werd ten onrechte afgewezen vanwege dit lage cijfer. Dit is opgelost op 16 juni 2021 om 10:30 uur.

Leerlingen > Examens > Import/Export > Export examengegevens > Examenuitslag
Bij het exporteren van de examenuitslag voor het nieuwsblad werden geen leerlingen gevonden.
Dit is opgelost in de tussenversie 6.3.5.4 die op 17 juni om 13:15 uur is uitgeleverd.

Leerlingen > Examens > Rapportage > Proces-verbaal
Het kon voorkomen dat bij het printen van het proces-verbaal voor het examenmoment "Schoolexamens (SE)" een foutmelding kwam.
Dit is opgelost in de tussenversie 6.3.5.4 die op 17 juni om 13:15 uur is uitgeleverd.

 

Aandachtspunt bij inroosteren herexamens geschiedenis havo in derde tijdvak

In het derde tijdvak (juli 2021) zijn er voor de havo-leerlingen twee examenmomenten voor geschiedenis: - dinsdag 6 juli is voor het reguliere examen - donderdag 9 juli is voor de leerlingen met het bezemexamen geschiedenis

In Leerlingen > Examens > Voorbereiding > Rooster is dit verschil niet te zien.
! Houdt u hier alstublieft rekening mee bij het inplannen.


Wijziging 15 juni 2021 - Telefonische bereikbaarheid Klantenservice op 17 juni en 5 juli voor examenvragen uitgebreid

De telefonische bereikbaarheid van Klantenservice voor examenvragen is uitgebreid voor 17 juni en 5 juli, de eerste werkdagen ná de uitslagdagen. Uit ervaring zijn dat de dagen waarop veel vragen kunnen ontstaan rondom het aanmelden van herkansers of uitwisseling met DUO.

Op donderdag 17 juni en maandag 5 juli is Klantenservice voor examenvragen telefonisch bereikbaar van 08.00 tot en met 16.30 uur. Via telefoonnummer 058 298 71 78 zitten zij klaar om u te ondersteunen voor vragen over de examinering in Magister.

Op de uitslagdagen 16 juni, 2 juli en 15 juli is Klantenservice telefonisch bereikbaar van 08.00 - 18.00 uur. Op die speciale en spannende dagen is extra bezetting aanwezig en staan ook onze specialisten en ontwikkelaars standby.

Heeft u vragen omtrent de wet & regelgeving betreffende de examens, dan verwijzen wij u naar het Examenloket of via hun telefoonnummer: 070 757 51 77.

 


Wijziging 14 juni 2021 - Exporteren kandidaten 2e tijdvak naar Wolf en Aanpassingen in tussenversie 6.3.5.3

Exporteren kandidaten 2e tijdvak naar Wolf

In tegenstelling tot onze eerdere berichtgeving m.b.t. de export 2e tijdvak voor Wolf blijkt het toch nodig te zijn dat de herkansers in een apart bestand worden geëxporteerd.

Dit kan via Leerlingen - Examens - Import/Export - Wolf - Exporteren kandidaatgegevens .

Kies bij de stap' Exporteren' voor de optie '2e tijdvak'.

In dit bestand staan de kandidaten die opgegeven zijn voor een herexamen én kandidaten die in het tweede tijdvak hun eerste examen gaan maken.

!Tip:: Om in Wolf dit bestand te onderscheiden van het reeds eerder ingelezen .woi bestand is het verstandig om de bestandsnaam aan te passen.

Zet bijvoorbeeld het woord “juni” voor de groepscode.

Het bestand “js_Jansen_21434_ha5ne1_2.woi” zou dan worden “js_jansen_ 21434_juniha5ne1_2.woi”

Importeer dit bestand in Wolf.

!Tip:: Vergeet niet om in Wolf de kandidaat uit te vinken als deze niet is komen opdagen, dat voorkomt in de export de score van een 0.

 

Aanpassingen in tussenversie 6.3.5.3

Maandag 14 juni is versie 6.3.5.3 uitgeleverd.

 • Deze versie bevat de volgende wijzigingen:

Leerlingen > Examens > Export examengegevens
Het kon voorkomen dat na het exporteren van de gegevens een foutmelding kwam.

Leerlingen > Examens > Slaag-/zakregeling uitvoeren
In de samenvatting wordt het gemiddelde CE-cijfer op 2 decimalen afgekapt getoond in plaats van afgerond.

Leerlingen > Examens > Import/Export > Wolf > Export kandidaatgegevens
Bij het exporteren van kandidaatgegevens voor het tweede tijdvak komen de kandidaten die opgegeven zijn voor de eerste afname en voor het herexamen nu in 1 bestand.

 

 • Deze wijzigingen zijn op uitslagdag doorgevoerd:

Leerlingen > Examens > Cijfers 1e tijdvak berekenen
Het aantal tekortpunten wordt sinds 10 juni 15:45 uur berekend met 1 decimaal.

 


Wijziging 10 juni 2021 - Onterechte indicatie van Cum Laude in "Vaststellingslijst Cum Laude vwo" opgelost

De vaststellingslijst cum laude voor het vwo rekende met een 6 als laagste cijfer, terwijl dit voor het vwo een 7 moet zijn. Dit is opgelost op 10 juni om 11:30 uur.


Wijziging 8 juni 2021 - Aangepaste import vmbo bb en kb

Omdat Facet de definitieve scores van de flexibele digitale examens in de kolom “Voorlopige eindscore” heeft verwerkt, en pas op 16 juni deze in de kolom “Definitieve eindscore” vult, is de import in Magister aangepast.

Als er een score staat in de kolom “Definitieve eindscore” dan wordt deze geïmporteerd, anders wordt de score uit de kolom “Voorlopige eindscore” geïmporteerd.

U dient wel een exportbestand van Facet te gebruiken van ná 4 juni, omdat daar alle neutralisaties en sleutelfouten in zijn verwerkt.

!Let op: voor vmbo BB en KB worden de N-termen voor de Facetexamens pas 16 juni gepubliceerd.

Informatie: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/eindexamens/documenten/publicaties/2020/12/16/servicedocument-examens-2021


Wijziging 4 juni 2021 - We staan voor u klaar op normeringsdagen - openingstijden en laatste versie Magister

Op de uitslagdagen 10 juni, 16 juni, 2 juli en 15 juli is Klantenservice telefonisch bereikbaar van 08.00 - 18.00 uur. Op die speciale en spannende dagen is extra bezetting aanwezig en staan ook onze specialisten en ontwikkelaars standby. Via telefoonnummer 058 298 71 78 zitten zij klaar om u te ondersteunen voor vragen over de examinering in Magister.

Heeft u vragen omtrent de wet & regelgeving betreffende de examens dan verwijzen wij u naar het Examenloket of via hun telefoonnummer: 070 757 51 77.

Wanneer zijn de uitslagdagen:

 • Donderdag 10 juni voor 1e tijdvak
 • Woensdag 16 juni voor vmbo BB en KB flexibele examens
 • Vrijdag 2 juli voor 2e tijdvak
 • Donderdag 15 juli voor 3e tijdvak

Let op: voor vmbo BB en KB worden de N-termen voor de Facetexamens pas 16 juni gepubliceerd.Informatie:https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/eindexamens/documenten/publicaties/2020/12/16/servicedocument-examens-2021

 

Gebruik de laatste versie van Magister voor de Examenverwerking
Alle VO/VAVO scholen die nog Magister 6.3.4 gebruiken en zelf niet de update ingepland hebben worden a.s. dinsdagavond voorzien van de laatste Magister versie 6.3.5 om te borgen dat de examenverwerking goed verloopt.

 

Alle niet examen gerelateerde meldingen
Hiervoor is natuurlijk ook ruimte. We geven voor een soepel proces graag de volgende punten mee:

 • Maak al uw niet examen gerelateerde meldingen alstublieft online via Magister Service en zo compleet mogelijk.
 • Heeft u een ‘Prio 1 melding’, dus blokkerend voor de continuïteit van uw gehele onderwijsinstelling? Maak dan online melding met ‘SPOED’ in het onderwerp en een zo compleet mogelijke melding met screenshot(s). Dan wordt de urgentie snel gezien. Indien er dan nog vragen zijn over uw ‘Prio 1 melding’ bellen we u, indien nodig, zo spoedig mogelijk.

 

En de aanloop naar normeringsdagen en naderhand?
Ook op niet normeringsdagen staan we natuurlijk voor u klaar:

 • Maak zoveel mogelijk uw meldingen online via Magister Service en zo compleet mogelijk.
 • De ‘Prio 1 melding’ gaat altijd op tijdens kantooruren.
 • Klantenservice is de hele dag online actief van 8.00 – 16.30 uur, maar ook telefonisch bereikbaar van 8.00-14.00 uur.
 • Heeft u na kantoortijd verbindingsproblemen met Magister? Neemt u dan contact op met de storingsdienst, mogelijk na kantoorsluiting tot 22.00 u. Inhoudelijke Magisterzaken na kantoortijd vragen wij u gewoon online via Magister Service te melden.

 

Extra tips voor ondersteuning en voorbereiding
Kijkt u bij vragen ook naar de ‘FAQ Examinering 2021’, ‘Instructie diploma en cijferlijsten aanpassen’ en ‘Laatste aandachtspunten’ die wij voor uw ondersteuning hebben samengesteld. U vindt de documenten bij Wijziging 28 mei voor uw hele examencommissie (zonder inlog).

U kunt ook binnen een half uur alle belangrijke wijzigingen in Magister ten behoeve van de examinering nog eens terugkijken. Onderstaand vindt u de korte webinars voor VO én VAVO-scholen.

 

 

 


Wijziging 31 mei 2021 - Wijzigingen in de examenmodule in Magister 6.3.5

Het is belangrijk dat voor de uitslagdag de update naar 6.3.5 is uitgevoerd.


Dit zijn alle examenwijzigingen die in versie 6.3.5 zijn gerealiseerd:

 • De diploma’s en examencijferlijsten zijn aangepast. Op de diploma’s wordt de correcte wettekst getoond (uitgeleverd in 6.3.4) en op zowel de diploma’s als de cijferlijsten wordt nu de geboortegemeente van de leerling getoond.
 • Op de cijferlijsten wordt het hogere niveau van het profielwerkstuk vermeld.
 • De vakkenpakketcontrole voor vmbo-leerlingen in de gemengde leerweg is verbeterd.
 • Bij het ongedaan maken van vastgestelde SE-resultaten worden de vrije-tekstkolommen van het profielwerkstuk ook gedeblokkeerd.
 • In het overzicht examengegevens kan de volledigheid en de DUO-uitwisseling individueel gecontroleerd worden door met rechts op een leerling te klikken.
 • In het overzicht examengegevens is de wizard 'Controleer volledigheid examengegevens' uitgebreid met een leerlingselectie.
 • De CvTE gegevens in het derde tijdvak is zichtbaar gemaakt voor ondersteunend personeel met rechten op dit overzicht. Hierdoor is het niet meer alleen zichtbaar voor de gebruiker Supervisor

Wijziging 28 mei 2021 - Laatste aandachtspunten examinering en FAQ versie 4.0

In onderstaand document vindt u een een opsomming van de belangrijkste aandachtspunten voor de vaststelling van de uitslag.

 

Met de instructie 'Diploma's en cijferlijsten aanpassen' kunt u alvast dat deel voorbereiden.

 

FAQ Examens 2021 versie 4.0 beschikbaar

De wijzigingen en toevoegingen staan aangegeven op het voorblad.

 


 

Wijziging 4 mei 2021 - Herexamen vak dat vroegtijdig afgesloten zonder CE

Er is een uitzonderlijke situatie dat een leerling voor een vak een herexamen gaat maken, welke hij vorig jaar als vroegtijdig examen zonder CE had afgesloten. Wat betekent dit voor de slaag-/zakregeling in Magister?

Over het herkansen van een vak dat vorig jaar is afgesloten
Zoals ieder jaar is het ook dit jaar mogelijk dat een leerling een eerder vervroegd geëxamineerd vak uit een voorexamenjaar wil herkansen in het jaar van afsluiten. Concreet komt het erop neer dat de betreffende leerling een nieuwe eerste afname in 2021 gaat doen, waarbij geldt dat kan worden teruggevallen op het resultaat van vorig jaar indien dat gunstiger is. Uiteraard mag de leerling deze herkansing alleen doen als er in 2020 géén ‘Resultaat verbetertoets’ voor het betreffende vak was gemaakt.

Slaag-/zakregeling bij herkansing in 2021
De slaag-/zakregeling is dit jaar afwijkend voor de leerling die in 2020 een of meerdere vakken vroegtijdig heeft afgesloten, omdat de leerling in 2020 geen centraal examen heeft gedaan en daardoor recht heeft op vrijstelling voor de regel dat het gemiddelde CE resultaat minimaal 5,5 moet zijn. Uitleg van het Examenloket en DUO hebben geleerd dat dit vrijstellingsrecht blijft gelden ongeacht of de leerling wel of niet terugvalt op het resultaat van vorig jaar.

Verwerking in Magister
Over het verwerken van de herkansing hebben we uitgebreid contact gehad met DUO. Daarin is duidelijk geworden dat dit als eerste afname geregistreerd moet worden. Neem dus het SE resultaat van vorig jaar over, en vul het CE resultaat van de herkansing in het eerste tijdvak in.

Wat betekent dit voor de slaag-/zakregeling in Magister? Er zijn drie mogelijkheden voor de leerling die een CE vak van vorig jaar heeft herkanst:

 1. De leerling is geslaagd. 
  De verdere diplomering kan op normale wijze afgehandeld worden.
 2. Magister geeft aan dat de leerling is afgewezen omdat het gemiddelde CE lager dan 5,5
  Controleer handmatig of de leerling kan slagen zonder de voorwaarde van het gemiddelde CE.
  Dit laatste is zo uitzonderlijk en ingrijpend in Magister dat we niet meer hebben willen inbouwen dat, ondanks dat er een CE resultaat is, de voorwaarde vervalt dat het gemiddelde CE minimaal 5,5 moet zijn.
 3. De leerling is afgewezen, maar kan slagen door terug te vallen op het resultaat van vorig jaar.
  Verwijder het CE resultaat, vul het examenregime 2020 in en bereken het eindcijfer.
  Voer de slaag-/zakregeling opnieuw uit.
  Ook hier geldt dat we Magister niet hebben kunnen aanpassen om het CE resultaat van examenregime 2021 uit te kunnen wisselen met DUO zonder dat deze op de cijferlijst komt en zonder dat het CE resultaat meegenomen wordt in de gehele uitslagbepaling.

 

Wijziging 3 mei 2021 - Diplomering 2021 in schema's uitgewerkt

In onderstaand document hebben we de complexe diplomering van 2021 gevat in schema's. Eerst een schema hoe de CE en de Eindcijfers meegenomen worden in de slaag-/zakregeling als een leerling minimaal 1 CE vak vorig jaar heeft afgesloten. Dan een schema als alle CE vakken in 2021 zijn afgesloten.

 


VO Expertgroep en Magister werkten samen naar de examinering

Goed inspelen op de nieuwe examenregels vraagt veel, zowel van de scholen als van het team achter Magister. Om de juiste beslissingen te nemen rondom de examenfunctionaliteiten ging Magister uitgebreid in overleg met de gebruikers. Lees het interview met twee experts uit de Magister Expertgroep: Hans Hagemann, specialist informatievoorziening bij de Purmerendse Scholengroep, en Loet van Haperen, docent Informatica op het Sondervinck College.

 

Wijziging 21 april 2021 - Herinnering uitzetten keuze examentijdvak voor leerlingen

Tot en met 23 april mogen leerlingen nog aangeven in welk tijdvak zij het eerste examen willen doen.

Om te voorkomen dat zij dit na deze datum nog aanpassen, moet het recht hiervoor uitgezet worden. Ga naar Beheer > Autorisatie > Magister Web en vink voor de leerlingen het schrijfrecht voor de tijdvakkeuze uit.

! Door het leesrecht aan te laten staan kunnen de leerlingen nog wel zien welke keuzes er gemaakt zijn, maar kunnen ze dit niet meer wijzigen.


Wijziging 20 april 2021 - FAQ Examens 2021 versie 3.0

FAQ Examens 2021 versie 3.0 beschikbaar

De wijzigingen en toevoegingen staan aangegeven op het voorblad.

 


 

Wijziging 8 april 2021 -Toelichting opgeleverde examen functionaliteit release 6.3.3

Nieuwe slaag-/zakberekening

De slaag-/zakberekening is met versie 6.3.3 als volgt gewijzigd:

 • Als een CE-vak in 2020 is afgesloten, vervalt de voorwaarde dat het gemiddelde CE minimaal een 5,5 moet zijn;
 • Het SE-resultaat van het beroepsgericht profielvak wordt meegenomen in de voorwaarde dat het gemiddelde CE minimaal een 5,5 moet zijn, tenzij het beroepsgericht profielvak vorig jaar is afgesloten, dan vervalt de voorwaarde conform bovenstaande aanpassing;
 • Bij het wegstrepen van een resultaat telt het EINDresultaat niet mee in de slaag-/zakberekening;
 • Bij het wegstrepen van een resultaat telt het CE-resultaat niet mee in de voorwaarde dat het gemiddelde CE minimaal een 5,5 moet zijn;
 • Als het enige cijferresultaat van het combinatiecijfer wordt weggestreept, dan wordt het combinatiecijfer niet meegenomen in de slaag-/zakberekening.

 

Aanpassingen examenrapporten

 • Voorlopige cijferlijsten
  In alle voorlopige cijferlijsten is de kolom 'Herexamen' aangepast. Als de leerling nog geen examen heeft gemaakt, dan kan geen herkansing opgegeven worden. Als de leerling al een herexamen heeft gemaakt, dan wordt in de kolom weergegeven in welk tijdvak het herexamen werd afgenomen. De voettekst is aangepast dat de leerling dit jaar voor twee vakken een herkansing kan opgeven.
 • Vaststellingslijsten Cum Laude
  Als controle wordt er per profiel weergegeven of het vinkje Cum Laude bij het profiel is aangezet. Op de leerlingdetailkaart Aanmelding kan per profiel worden aangegeven of de leerling hiervoor Cum Laude is geslaagd.
 • Officiële diploma's
  Voor de leerling die Cum Laude is geslaagd, worden automatisch alleen de profielen vermeld waarbij aangegeven is dat de leerling daarvoor Cum Laude is geslaagd. Bij het afdrukken van de officiële cijferlijsten worden wel alle profielen getoond, omdat hier het Cum Laude niet vermeld wordt.
 • Nieuw: Bijlage rekenen
  Met de nieuwe printlijsten 'Bijlage voorlopige cijferlijst rekenen' en 'Bijlage cijferlijst rekenen' kan de bijlage voor het vak rekenen of wiskunde afgedrukt worden. De printlijsten zijn beschikbaar in de modellen DUO en CFI.
 • Etiketten
  Bij het afdrukken van de printlijsten 'Etiketten per klas/vak' en 'Etiketten per lesgroep/vak' kan een tijdvak opgegeven worden in de wizard.
 • Examenrapporten in archief
  De oude examenrapporten die in het archief stonden en niet meer ondersteund werden zijn verwijderd. Dit betrof bijvoorbeeld alle rapporten waar nog sectoren op werden getoond.

 

Certificaten andere school (VAVO)

Het is vanaf deze versie mogelijk om voor vavo-studenten aan te geven of een certificaat op een andere school is behaald. Bij het afdrukken van de printlijst 'Certificaat vmbo,havo,vwo (vavo)' worden alleen de vakken afgedrukt die op de huidige school zijn behaald.

 

Aanpassingen in controle vakkenpakket

 • Voor een vmbo-leerling in de gemengde leerweg kijkt de automatische profielcontrole of het mogelijk is dat de leerling een of meerdere extra profielen in de theoretische leerweg kan volgen. Dit werkt alleen als de studie ook deze profielen bevat. De beroepsgerichte vakken worden niet meer meegenomen in de controle of een leerling in aanmerking komt voor een profiel van de theoretische leerweg.
 • De vakkenpakketcontrole controleert of in het vrije deel minimaal 1 vak voorkomt met een minimale studielast van 320 uur (havo) of 440 uur (vwo).
 • De vakkenpakketcontrole controleert bij vervallen vakken of de datum dat de leerling het vak behaald heeft overeenkomt met het bezemjaar in het vakoverzicht. Voor havo-leerlingen komt bijvoorbeeld nu een afkeuring als het vak m&o in het vrije deel opgenomen is zonder dat er aangegeven is dat deze eerder behaald is, want het laatste jaar dat een leerling hierin examen kon doen was 2020.

 

Mailen van SE-cijferlijsten en Examenoproep

 • De printlijsten met een cijferlay-out van het type 'Rapport' kunnen per e-mail verstuurd worden naar de leerling. Zo kunnen ook de SE-cijferlijsten per mail verstuurd worden. Ook de printlijst 'Examenoproep volgens rooster' kan per e-mail verstuurd worden naar de leerlingen.
 • Als een vinkje gezet is bij 'Rapport mailen' op de pagina 'Afdrukken' en het afdrukvoorbeeld gesloten wordt, geeft de wizard de standaardtekst van het bericht weer.
 • Deze tekst is gedefinieerd in Beheer > Beheer > Communicatie > Berichtregels, maar is in de wizard nog wel aan te passen.
 • Het rapport wordt als pdf-bestand verstuurd naar het e-mailadres dat bij het gebruikersaccount van de leerling is ingevoerd.
 • Het verstuurde bericht wordt inclusief bestand opgeslagen op de leerlingdetailkaart 'Communicatie'. In School > Communicatie > Verslag is terug te zien aan welke leerlingen het bericht verstuurd is.

Wijziging 18 maart 2021 - FAQ Examens 2021 versie 2.0

FAQ Examens 2021 versie 2.0 beschikbaar

De tweede versie van de FAQ Examens 2021 kan hieronder geopend of gedownload worden. Hierin zijn de recente FAQ van het webinar Examens VO in Magister 20202-2021 verwerkt en een aantal andere wijzigingen. 
Als de besluitvorming over aanpassingen in de examens een nieuwe FAQ nodig maken, melden en plaatsen wij dat hier, via het examennieuws op Magister Service en binnen Magister via het examennieuws.


Wijziging 4 maart 2021 - Actualiteit examenfunctionaliteiten in App Magister Leerling en release 6.3.2 Magister

We houden u graag op de hoogte van de voortgang van functionaliteiten m.b.t. 'Examens' in Magister. Onderstaand tonen we u een aantal schermen van de nieuwe functionaliteiten van de App Magister Leerling en release 6.3.2 van Magister (verwacht vanaf 8 maart).

NB.: De aangegeven releases 'Examens' voldoen aan de huidige bekende status van het Servicedocument en kunnen elk moment aangepast worden aan eventuele wijzigingen.

Examenassistent met 4de tijdvak

Bijna alle onderdelen zijn aangepast naar nieuwe Velden Tijdvakafname.

Slaag-/zakregeling en wegstrepen cijfer

 • Wegstrepen cijfer:
  • Kernvakken en combicijfer kunnen niet weggestreept worden.
  • Eindcijfer telt dan niet mee in slaagzakberekening. Wordt getoond als (telt niet mee).
  • CE cijfer telt dan niet mee in de voorwaarde dat gemiddelde CE minimaal 5,5 moet zijn.
  • Als het onderdeel 'combicijfer' wordt weggestreept, dan moet deze opnieuw berekend worden.
 • Het gemiddelde CE kijkt naar het SE resultaat van het beroepsgerichte profielvak.
 • Voorwaarde dat gemiddelde CE minimaal 5,5 moet zijn vervalt als een CE vak in 2020 is behaald.

 

Ondersteuning voor examenleerlingen via App Magister Leerling met examens tijdvakkeuze

 

 • In de App Magister Leerling (versie 2.5.0) kan de examenkandidaat de tijdvakkeuze per vak aangeven.
 • Standaard staan alle vakken op 1e tijdvak (Mei).
 • Recht om aan te passen door de examenleerling uiterlijk 23 april uitzetten. Daarna is nog wel inzage via de App.
 • Niet voor vmbo BB, KB.
 • Geeft u de examenleerlingen aan hun App Magister Leerling te upgraden naar versie 2.5.0.

 

Mailen vooraf Akkoordverklaring en Voorlopige cijferlijst

 

 

Overzicht in welk tijdvak leerlingen welk soort examen maken

 • De overzichten kunnen geëxporteerd worden.
 • Tijdvak 1e afname: in welk tijdvak vindt de eerste afname van het examen plaats.

 • Welk soort examens vinden plaats in het 2e (3e of 4e) tijdvak.

 

Op de roadmap maart 2021 kunt u de functionaliteiten zelf bekijken onder het kopje 'Examens'. De roadmap is interactief, in het overzicht kunt u klikken op de functionaliteit om vervolgens naar de bijbehorende toelichting te gaan.

 


Wijziging 24 februari 2021 - Actualiteit examenfunctionaliteiten in Magister

Natuurlijk blijven wij actief met de ontwikkeling van examenfunctionaliteiten in Magister. Sommige zaken vergen nader onderzoek of zijn in afwachting van het komende Servicedocument. De functionaliteiten zijn dan ook nog onder voorbehoud van de definitieve afspraken. We geven u een korte update ten opzichte van de functionaliteiten op de roadmap (deze vindt u verderop ook te downloaden).

 • Op de leerlingdetailkaart Vakken is sinds release 6.3.1 het extra tijdvak opgenomen.

 • In de volgende versie verwachten we:
  • In de app kan de leerling per vak opgeven in welk tijdvak hij/zij examen wil maken.
  • Op de Akkoordverklaring wordt het opgegeven tijdvak vermeldt dat de leerling het examen wil gaan maken.
  • De Akkoordverklaring en de Voorlopige cijferlijst kunnen gemaild worden naar de leerling.

 • In de volgende of daaropvolgende versie verwachten we:
  • Het examenrooster wordt aangevuld met de examengegevens van het derde tijdvak.
  • Alle schermen van de examenmodule gaan rekening houden met het derde en vierde tijdvak.
  • Het uitwisselen naar DUO wordt aangepast.

De slaag-zak regeling wordt aangepast conform de wet en regelgeving van OCW. Er zijn nog een aantal onzekerheden in de beoogde regelgeving. Het wachten is op het nieuwe Servicedocument. Wat we in elk geval, onder voorbehoud, aan het realiseren zijn:

 • Bij een vak kan aangeven worden dat resultaat wordt weggestreept.
 • De uitslagbepaling gaat rekening houden met het weggestreept resultaat en met de situaties dat de voorwaarde komt te vervallen dat het gemiddelde CE minimaal een 5,5 moet zijn.
 • Samen met de VO-expertgroep gaan we zeer binnenkort kijken naar de inhoud en de lay out van rapportages en overzichten.

 


Wijziging 19 februari 2021 - Actualiteit examens

Na de bekendmaking van de ‘Aanvulling besluit eindexamen voortgezet onderwijs 2021’ op vrijdag 12 februari jl. zijn wij de afgelopen dagen met DUO in gesprek over detailuitwerkingen. Vragen en onduidelijkheden worden door DUO voorgelegd aan OCW en de antwoorden daarop komen naar verwachting in een nieuwe versie van het Servicedocument.

Het kunnen wegstrepen van een eindresultaat bij één vak heeft natuurlijk impact op de verwerking in Magister. Wij zijn in nauw overleg met DUO, Wolf en alle andere betrokken partijen om zo snel mogelijk de impact en de benodigde ondersteuning van deze nieuwe wijzigingen in kaart te brengen.

De wijzigingen die wij al in scope hebben, staan op de roadmap van februari 2021. Deze vindt u op deze pagina. Zeer binnenkort kunt u een update over de status van een aantal functionaliteiten verwachten.

 

Webinars Examens VO en Examens VAVO

Op 9 en 16 maart staan webinars VO Examens gepland. Voor het webinar van 16 maart zijn nog enkele plaatsen beschikbaar. Tijdens dit webinar is het mogelijk om live vragen te stellen.

 

Binnen een paar dagen na het laatste webinar publiceren wij de terugkijklink, de presentatie én de FAQ van het webinar op Magister Service en op deze webpagina.

Voor VAVO staat een webinar gepland op 23 maart a.s. van 15.00-16.00 uur.

 

U kunt er zeker van zijn dat Magister u zoveel mogelijk gaat begeleiden in dit uitzonderlijke jaar!


 

Wijziging 9 februari 2021 - Examenfunctionaliteiten in voorbereiding - bekijk de roadmap

We houden u graag op de hoogte van de voortgang van functionaliteiten m.b.t. 'Examens' die in Magister (mogelijk) worden aangepast voor 2021.

Zo is vandaag al een voorbereiding op het examen gereleased:

 • De registratie van tijdvak keuze leerling binnen Magister Desktop - gaat de leerling op voor een eerste afname of voor het herexamen.

Functionaliteiten in ontwikkeling zijn o.a.:

 • Aanpassing Examen module met vierde tijdvak
 • Aangepaste slaag/zakregeling ivm vervallen CE's 2020
 • Niet doorgaan CSPE 2021
 • Vak 'Rekenen' in de examinering

Functionaliteiten in voorbereiding zijn o.a.:

 • Mogelijkheid mailen aan leerlingen 'Akkoordverklaring SE cijfers' en 'Voorlopige officiële cijfers'
 • Registratie tijdvak keuze leerling in de App Magister Leerling/ouder

Op de roadmap februari 2021 kunt u de functionaliteiten zelf bekijken onder het kopje 'Examens'. De roadmap is interactief, in het overzicht kunt u klikken op de functionaliteit om vervolgens naar de bijbehorende toelichting te gaan.

 

 


Wijziging 5 februari 2021 - FAQ Examens 2021 en Importeren/exporteren PTA

FAQ Examens 2021 beschikbaar

De eerste versie van de FAQ Examens 2021 kan hieronder geopend of gedownload worden. Als de besluitvorming over aanpassingen in de examens een nieuwe FAQ nodig maken, melden en plaatsen wij dat hier, via het examennieuws op Magister Service en binnen Magister via het examennieuws.

 

Aanvulling op het importeren/exporteren van PTA

Er is een grote wens dat ook de velden ‘type toets’ en ‘toetsvorm’ geëxporteerd en geïmporteerd kunnen worden. Deze wens zijn we nu aan het onderzoeken. Ons advies is te wachten met het exporteren van de PTA-toetsen tot deze functionaliteit is ingebouwd. De verwachting is met release 6.3.2.

 


Wijziging 21 januari 2021 - Examennieuws toegevoegd aan Magister Service hoofdpagina

Op Magister Service is 'Examennieuws' toegevoegd als tabblad aan 'Algemeen nieuws'.

Iedere actieve Magister Service-gebruiker die al op 'Algemeen nieuws' geabonneerd was, ontvangt automatisch een e-mail notificatie als een bericht in 'Examennieuws' wordt geplaatst.

 • Wilt u dit niet ontvangen dan kunt u bij 'Mijn profiel' de berichten 'uitzetten' voor de button van 'Examennieuws'.
 • Bent u nog niet eerder geabonneerd op iets uit 'Algemeen nieuws', maar wel geautoriseerd op Magister Service? Dan klikt u dus de button voor 'Examennieuws' juist aan, zodat u steeds een e-mail notificatie ontvangt.

 

 

Niet geautoriseerd op Magister Service, maar u wilt wél dit laatste nieuws steeds zien? Zodra er wijzigingen zijn over examens geven wij dat aan via de Examenassistent. Ook kunt u deze pagina bookmarken.

 

 •